Từ kết quả thí nghiệm theo hình 37.3, hãy tính:Giá trị hệ số căng bề mặt của nước sgk vật lí 10 trang 199

  • 1 Đánh giá

Trang 199 - sgk vật lí 10

Từ kết quả thí nghiệm theo hình 37.3, hãy tính:

Tổng các lực căng bề mặt của nước tác dụng lên chiếc vòng V: Fc = F - P.

Tổng chu vi ngoài và chu vi trong của chiếc vòng V: L = π( D+d )

Giá trị hệ số căng bề mặt của nước: σ =

Bài làm:

Để bứt vòng ra khỏi mặt chất lỏng:

F ≥ P + f ⇒ F min = P + f (1). Với f = f1 + f2 (2)

Trong đó: f1 = σl1 = σπd (3)

f2 = σl2 = σπD (4)

Trong đó: d, D đường kính trong và ngoài của vòng nhôm.

Hệ số căng bề mặt của chất lỏng :

σ=

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021