Giải câu 7 bài 35: Biến dạng cơ của vật rắn sgk vật lí 10 trang 192

  • 1 Đánh giá

Câu 7: trang 192 - sgk vật lí 10

Một sợi dây thép đường kính 1,5 mm có độ dài ban đầu là 5,2 m . Tính hệ số đàn hồi của sợi dây thép, biết suất đàn hồi của thép là E = 2.1011 Pa.

Bài làm:

Ta tiến hành giải bài toán theo các bước như sau:

Bước 1: Tính tiết diện của dây thép theo công thức: S=

Bước 2: Áp dụng công thức tính hệ số đàn hồi: k = E

Bước 3: Thay số tìm ra k.

Cách giải:

l0 = 5,2 m.

Đường kính của vật rắn là: d = 1,5 mm = 1,5.10-3m ⇒ S= (1)

Áp dụng công thức tính hệ số đàn hồi: k = E (2)

Từ (1) (2) ⇒k =

Thay số ta được k =68000 N/m.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021