Một cánh quạt quay với tần số 400 vòng/phút. Cánh quạt dài 0,8 m. Tính tốc độ dài và tốc độ góc của một điểm ở đầu cánh quạt.

  • 1 Đánh giá

Câu 11: SGK trang 34:

Một cánh quạt quay với tần số 400 vòng/phút. Cánh quạt dài 0,8 m. Tính tốc độ dài và tốc độ góc của một điểm ở đầu cánh quạt.

Bài làm:

Đổi: = 400 vòng/ phút = $\frac{400.2\pi }{60} = \frac{40\pi }{3}$ (rad/s).

Tốc độ dài của điểm ở đầu cánh quạt là: v = r. = 0,8. $\frac{40\pi }{3}$ = $\frac{32\pi }{3}$ (m/s).

Tốc độ góc của điểm ở đầu cánh quạt là: = $\frac{40\pi }{3}$ (rad/s) (do mọi điểm trong chuyển động tròn có cùng tốc độ góc).

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021