Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 110 sgk vật lí 10

Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế là gì?

Bài làm:

Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế: là giá của trọng lực phải xuyên qua mặt chân đế (hay là trọng tâm “rơi” trên mặt chân đế)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021