Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định (hay quy tắc momen lực).

  • 1 Đánh giá

Câu 2: SGK vật lí 10 trang 103:

Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định (hay quy tắc momen lực).

Bài làm:

Quy tắc: Muốn cho một vật có trục quay cố định ở trạng thái cân bằng, thì tổng các momen lực có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng tổng các momen lực có xu hướng làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021