Giải câu 3 bài 34: Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình sgk vật lí 10 trang 186

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 186 - sgk vật lí 10

Chất rắn vô định hình là gì? Hãy nêu các tính chất của loại chất rắn này.

Bài làm:

Chất rắn vô định hình là các chất không có cấu trúc tinh thể và do đó không có dạng hình học xác định.

Tính chất: các chất rắn vô định hình có tính đẳng hướng và không có nhiệt độ nóng chảy (hoặc đông đặc) xác định. Khi bị nung nóng, chúng mềm dần và chuyển sang thể lỏng.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021