Trong trường hợp nào thì xe khó bị đổ nhất? dễ bị đổ nhất?

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 110 sgk vật lí 10

Một xe tải lần lượt chở các vật liệu sau với khối lượng bằng nhau: thép đá, lá gỗ và vải. Trong trường hợp nào thì xe khó bị đổ nhất? dễ bị đổ nhất?

Bài làm:

Trong các trường hợp trên, xe đều có cùng một khối lượng, vì vậy mức vững vàng của xe chỉ còn phụ thuộc vào vị trí của trọng tâm của cả hệ.

Khi xe chở thép thì vị trí trọng tâm của hệ là thấp nhất, do đó xe khó đổ nhất.

Khi xe chở vải thì vị trí trọng tâm của hệ là cao nhất, do đó xe dễ bị đổ nhất.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021