Khi đó vận tốc vật bằng bao nhiêu?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 136 sgk vật lí 10

Một vật trọng lượng 1,0 N có động năng 0,1 J. Lấy g = 10 m/s2. Khi đó vận tốc vật bằng bao nhiêu?

A. 0,45 m/s.

B. 1,0 m/s.

C. 1,4 m/s.

D. 4,4 m/s.

Bài làm:

Chọn đáp án C.

Giải thích:

Khối lượng của vật là:

Áp dụng công thức tính động năng của vật, vận tốc của vật là:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021