Phát biểu định nghĩa công suất và đơn vị của công suất

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 132 sgk vật lí 10

Phát biểu định nghĩa công suất và đơn vị của công suất. Nêu ý nghĩa vật lí của công suất?

Bài làm:

Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian.

Biểu thức: (W)

Công suất là đại lượng cho biết công thực hiện trong một khoảng thời gian.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021