Giải câu 8 bài 32: Nội năng và quá trình biến thiên nội năng sgk vật lí 10 trang 173

  • 1 Đánh giá

Câu 8: trang 173 - sgk vật lí 10

Một nhiệt lượng kế bằng đồng thau khối lượng 128g chứa 210g nước ở nhiệt độ 8,40C. Người ta thả một miếng kim loại 192g đã nung nóng tới 1000C vào nhiệt lượng kế. Xác định nhiệt dung riêng của chấtlàm miếng kim loại, biết nhiệt độ khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt là 21,50C. Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường bên ngoài. Nhiệt dung riêng của đồng thau là 0,128.103 J/(kg.K)

Bài làm:

Vật thu nhiệt: nhiệt lượng kế bằng đồng thau chứa nước.

Vật tỏa nhiệt: miếng kim loại.

Tóm tắt:

=128g = 0,128kg,$c_{1}$= 0,128.103 J/(kg.K),=8,40C

=210g = 0,21kg,$c_{1}^{'}$= 4,18 .103 J/(kg.K)

=192g = 0,192kg,$t_{2}$=1000Cc_{2}$= ? J/(kg.K)

Nhiệt lượng của nhiệt lượng kế chứa nước thu nhiệt là:

=$m_{1}c_{1}\Delta t$+$m_{1}^{'}c_{1}^{'}\Delta t$= ($m_{1}c_{1}$+$m_{1}^{'}c_{1}$)(t-$t_{1}$)

= ( 0,128.0,128.103 + 0,21.4,18.103)(21,5 - 8,4)11713,81 J

Nhiệt lượng miếng sắt tỏa ra là: =$m_{2}c_{2}\Delta t$=$m_{2}c_{2}($t_{2}$- t) =(0,192.c2).( 100-21,5 )= 15,072c2

Nhiệt độ khi cân bằng nhiệt là:=$Q_{2}$ ⇒11713,81=15,072c2 ⇒ c2=777,19 J/(kg.K) .

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021