Trong các cách viết công thức của lực ma sát trượt dưới đây, cách viết nào đúng ?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: SGK trang 78:

Trong các cách viết công thức của lực ma sát trượt dưới đây, cách viết nào đúng ?
A.

B.

C.

D. .

Bài làm:

Chọn đáp án D.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021