Giải câu 7 trang 58 sgk:Phân tích lực

  • 1 Đánh giá

Câu 7: SGK trang 58:

Phân tích lực thành hai lực $\overrightarrow{F_{1}}$ và $\overrightarrow{F_{2}}$ theo hai phương OA và OB (hình 9.10). Giá trị nào sau đây là độ lớn của hai lực thành phần?

A. F1 = F2 = F;

B. F1 = F2 = F/2;

C. F1 = F2 = 1,15F;

D. F1 = F2 = 0,58F.

Bài làm:

Chọn đáp án D.

Giải thích:

Do giá của F là tia phân giác của hai phương phân tích lực nên F1 = F2

Áp dụng công thức tính độ lớn của hợp lực, ta tính được kết quả trên.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021