Một hòn bi lăn dọc theo một cạnh của một mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25m.

  • 1 Đánh giá

Câu 6: SGK vật lí 10 trang 88:

Một hòn bi lăn dọc theo một cạnh của một mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25m. Khi ra khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn L = 1,50m (theo phương ngang) ? Lấy g = 10m/s2

Thời gian hòn bi rơi là:

A. 0,35s

B. 0,125s

C. 0,5s

D. 0,25s

Bài làm:

Chọn đáp án C.

Giải thích:

Thời gian rơi của vật là: = $\sqrt{\frac{2.1,25}{10}} = 0,5$ (s).

  • 34 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021