Đối với một vật quay quanh một trục cố định, câu nào sau là đúng?

  • 1 Đánh giá

Câu 9: Trang 115 sgk vật lí 10

Đối với một vật quay quanh một trục cố định, câu nào sau là đúng?

A. Nếu không chịu momen lực tác dụng thì vật phải đứng yên.

B. Nếu không chịu momen lực tác dụng thì vật đang quay sẽ lập tức dừng lại.

C. Vật quay được là nhờ momen lực tác dụng lên nó.

D. Khi thấy tốc độ góc của vật thay đổi thì chắc chắn là đã có momen lực tác dụng lên vật.

Bài làm:

Chọn đáp án D.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021