Hai nhà nước Công Hòa Liên Bang Đức và Cộng hòa dân chủ Đức được hình thành như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Hai nhà nước Công Hòa Liên Bang Đức và Cộng hòa dân chủ Đức được hình thành như thế nào?

Bài làm:

- Tại hội nghị Pốtxđam , ba cường quốc Liên Xô, Mỹ và Anh đã thỏa thuận về việc phân chia các khu vực chiếm đóng và kiểm soát nước Đức sau chiến tranh: Liên Xô chiếm đóng lãnh thổ phía Đông nước Đức, Anh chiếm đóng vùng Tây Bắc, Mĩ chiếm vùng phía Nam, Pháp chiếm đóng một phần lãnh thổ phía Tây nước Đức.

- Đến tháng 9/1949 Mĩ, Anh và sau đó là Pháp đã hợp nhất và thành lập nên nước cộng hòa Liên bang Đức.

- Tháng 10/1949 được sự giúp đỡ của Liên Xô các lực lượng dân chủ ở Đông Bắc đã thành lập nhà nước CHDC Đức.

=>Lãnh thổ nước Đức đã xuất hiện hai nhà nước với hai chế độ chính trị khác nhau.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử 12