Nêu những thành tựu chính của Liên Xô trong những cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh?

  • 1 Đánh giá

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1: Nêu những thành tựu chính của Liên Xô trong những cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh?

Bài làm:

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước Xô Viết, nhân dân Liên Xô đã lao động không mệt mỏi để khôi phục và xây dựng đất nước.

- Những thành tựu đạt được:

  • Hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946 – 1950) trước thời hạn 9 tháng.
  • Phục hổi nền sản xuất công nghiệp, năm 1947 đạt mức trước chiến tranh, năm 1950 tăng 73% so với trước chiến tranh.
  • Khôi phục và xây dựng lại 6000 nhà máy
  • Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện
  • Năm 1949 chế tạo thành công bom nguyên tử.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử 12