Hãy tìm những từ ngữ được tạo ra từ mô hình dưới đây

  • 1 Đánh giá

b) Hãy tìm những từ ngữ được tạo ra từ mô hình dưới đây

X + tặc (Ví dụ: hải tặc)

X + hóa (Ví dụ: đô thị hóa)

X + điện tử (Ví dụ: thư điện tử)

Bài làm:

X + tặc: lâm tặc, sơn tặc, tin tặc, ...

X + hóa: hiện đại hóa, lão hóa, cơ giới hóa, điện khí hóa, công nghiệp hóa, thương mại hóa…

X + điện tử: thiết bị điện tử, trò chơi điện tử, báo điện tử,...

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021