Hãy tường thuật diễn biến cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi?

  • 1 Đánh giá

Trang 83 sgk Lịch sử 7

Hãy tường thuật diễn biến cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi?

Bài làm:

  • Cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi (1407 - 1409)
  • Trần Ngỗi là con vua Trần, tháng 10/1407 tự xưng là Giản Định Hoàng đế.
  • Đầu năm 1408, Trần Ngỗi kéo quân vào Nghệ An, được Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân hưởng ứng.
  • 12/1408, nghĩa quân đánh tan quân Minh ở Bô Cô (Nam Định)
  • Sau chiến thắng Bô Cô, Trần Ngỗi nghe lời gièm pha đã giết hai tướng Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân, cuộc khởi nghĩa tan rã dần.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021