Thơ Nôm xuất hiện ngày càng nhiều đã có ý nghĩa như thế nào đối với tiếng nói và văn hóa dân tộc.

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 114 – sgk lịch sử 7

Thơ Nôm xuất hiện ngày càng nhiều đã có ý nghĩa như thế nào đối với tiếng nói và văn hóa dân tộc.

Bài làm:

Việc thơ Nôm xuất hiện ngày càng nhiều đã mang lại ý nghĩa to lớn đối với tiếng nói và văn hóa dân tộc.

Thơ Nôm xuất hiện làm cho tiếng Việt thêm trong sáng, gọn gàng, văn hóa dân tộc thêm phong phú.

Bên cạnh đó, khẳng định người Việt có ngôn ngữ riêng của mình, thể hiện ý thức tự lập, tự cường của dân tộc.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021