Ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống?

Bài làm:

Cuộc kháng chiến chống Tống có ý nghĩa:

  • Bảo vệ nền độc lập của đất nước
  • Đánh bại âm mưu xâm lược của kẻ thù
  • Chứng tỏ ý chí quyết tâm của nhân dân ta.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021