Sinh hoạt văn hóa thời Trần được thể hiện như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Trang 71 sgk Lịch sử 7( Phần II)

Sinh hoạt văn hóa thời Trần được thể hiện như thế nào?

Bài làm:

Sinh hoạt văn hóa thời Trần được thể hiện:

  • Nhìn chung nền văn hóa thời Trần đa dạng và đặc sắc, mang tính dân tộc sâu sắc.
  • Tín ngưỡng dân gian phát triển, cùng với việc sùng bái đạo Phật và đề cao Nho giáo.
  • Nhiều lễ hội đua tài, nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa phong phú, phổ biến.
  • Nhiều phong tục tập quán thể hiện tinh thần thượng võ, yêu quê hương, đất nước tha thiết và trọng nhân nghĩa.
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021