Em hãy kể những đóng góp của vua Lê Thánh Tông trong lĩnh vực văn học ở thế kỉ XV?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 103 – sgk lịch sử 7

Em hãy kể những đóng góp của vua Lê Thánh Tông trong lĩnh vực văn học ở thế kỉ XV?

Bài làm:

Ở thế kỉ XV, vua Lê Thánh Tông đã có nhiều đóng góp cho nền văn học nước ta.

Ông chính là tác giả của nhiều tác phẩm có giá trị: Quỳnh Uyển cửu ca, Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập…

=>Như vậy, không chỉ là một vị vua tài giỏi, yêu nước thương dân, vua Lê Thánh Tông còn là một nhà thơ lớn của thế kỉ XV.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021