Nhà Lý đã tổ chức chính quyền trung ương và địa phương ra sao?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Nhà Lý đã tổ chức chính quyền trung ương và địa phương ra sao?

Bài làm:

Nhà Lý đã tổ chức chính quyền trung ương và địa phương như sau:

Cả nước được chia thành 24 lộ, phủ. Dưới lộ, phủ là huyện, dưới huyện là hương, xã.

Đứng đầu nước là vua. Ban đầu, vua trực tiếp giữ quyền hành sắp xếp và sắp đặt quan lại, ban hành đạo luật xét xử, chỉ huy quân đội, tiếp sứ thần nước ngoài. Về sau vua giao bớt cho các đại thần, chỉ giữ quyền quyết định chung. Vua ở ngôi theo chế độ cha truyền con nối.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021