Em có nhận xét gì về tổ chức nhà nước thời Ngô Quyền?

  • 1 Đánh giá

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1: Em có nhận xét gì về tổ chức nhà nước thời Ngô Quyền?

Bài làm:

Sau khi lên ngôi vua, Ngô Quyền đã tiến hành tổ chức bộ máy nhà nước:

  • Vua đứng đầu triều đình, quyết định mọi công việc chính trị, ngoại giao, quân sự.
  • Đặt ra các chức quan văn, quan võ
  • Ở địa phương có các thứ sử

Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập

Từ bộ máy nhà nước đó ta có nhận xét:

  • Tổ chức bộ máy nhà nước còn đơn giản nhưng được thống nhất từ trung ương đến địa phương.
  • Vua đứng đầu triều đình, quyết định mọi công việc (Chính trị, ngoại giao, quân sự).
  • Dưới vua có các quan văn, quan võ
  • Ở địa phương, các tướng lĩnh có công được vua cử đi cai quản các châu quan trọng gọi là thứ sứ.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021