Em hãy nêu những chủ trương và biện pháp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng của nhà Trần. Kết quả của những biện pháp đó.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 54 sgk Lịch sử 7 (Phần II)

Em hãy nêu những chủ trương và biện pháp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng của nhà Trần. Kết quả của những biện pháp đó.

Bài làm:

Những chủ trương và biện pháp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng của nhà Trần:

  • Chính sách "Ngụ binh ư nông".
  • Chủ trương "Quân lính cốt tinh nhuệ không cốt đông", xây dựng tinh thần đoàn kết trong quân đội.
  • Tác dụng: xây dựng lực lượng quân đội hùng mạnh, có kỉ luật nghiêm minh, là cơ sở để bảo vệ đất nước, chiến thắng giặc ngoại xâm.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021