Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước

 • 1 Đánh giá

Sau cuộc đại phá quân Thanh, Quang Trung đã có những chính sách để phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc cũng như các chính sách quốc phòng, ngoại giao. Vậy cụ thể những chính sách đó là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu ở bài học ngày hôm nay: " Quang Trung xây dựng đất nước".

A. Kiến thức trọng tâm

1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc

a. Kinh tế.

 • Nông nghiệp:
  • Ban hành chiếu khuyến nông
  • Bãi bỏ hoặc giảm nhẹ tô thuế.
 • Công thương nghiệp:
  • Phục hồi, mở rộng các làng nghề thủ công
  • Mở cửa ải, thông chợ búa trong nước.
  • Giảm thuế.

=>Tác dụng:

 • Hàng hóa được lưu thông…
 • Công thương nghiệp được phục hồi

b. Văn hóa, giáo dục.

 • Ban hành Chiếu lập học.
 • Lấy chữ Nôm làm chữ viết chính thức của Nhà nước
 • Lập Viện sùng chính để dịch sách...

=>Thể hiện ý thức, tinh thần dân tộc sâu sắc.

2. Chính sách quốc phòng, ngoại giao

a. Âm mưu của kẻ thù

 • Phía Bắc: Lê Duy Chỉ lén lút hoạt động.
 • Phía Nam: Nguyễn Ánh cầu viện Pháp.

b. Chủ trương của Quang Trung:

 • Quốc phòng:
  • Thi hành chế độ quân địch
  • Củng cố quân đội về mọi mặt
  • Chế tạo chiến thuyền lớn…
 • Ngoại giao:
  • Quan hệ mềm dẻo với nhà Thanh nhưng cương quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia => Nâng cao uy tín, vị thế của Quang trung và Đại Việt.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Câu 1: Trang 132 – sgk lịch sử 7

Tại sao “mở cửa ải, thông chợ búa” thì công thương nghiệp được phát triển?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 132 – sgk lịch sử 7

Chiếu lập học nói lên hoài bão gì của vua Quang Trung?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 132 – sgk lịch sử 7

Vua Quang Trung có những chính sách gì để phục hồi, phát triển kinh tế, ổn định xã hội và phát triển văn hóa dân tộc ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 132 – lịch sử 7

Đường lối ngoại giao của vua Quang Trung có ý nghĩa như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 132 – sgk lịch sử 7

Tóm tắt những nét chính về sự nghiệp của vua Quang Trung

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 7 bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước


 • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021