Em hãy trình bày diễn biến trận Tốt Động – Chúc Động (qua lược đồ).

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Câu 1: Trang 90 – sgk lịch sử 7

Em hãy trình bày diễn biến trận Tốt Động – Chúc Động (qua lược đồ).

Bài làm:

Diễn biến trận Tốt Động – Chúc Động:

  • Tháng 10-1426, khoảng 5 vạn viện binh giặc do Vương Thông chỉ huy kéo vào thành Đông Quan, nâng số quân Minh ở đây lên 10 vạn.
  • Để giành thế chủ động, ngày 7-11-1426, Vương Thông tiến đánh quân chủ lực của nghĩa quân ở Cao Bộ (Chương Mĩ, Hà Nội).
  • Biết trước âm mưu của giặc, quân ta phục kích ờ Tốt Động - Chúc Động.
  • Kết quả, 5 vạn tên giặc bị thương, bị bắt sống trên 1 vạn ; Vương Thông bị thương, tháo chạy về Đông Quan. Nghĩa quân thừa thắng kéo về vây hãm Đông Quan, giải phóng thêm nhiều châu, huyện.
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021