Tại sao nhà Lý lại giao các chức vụ quan trọng cho những người thân cận nắm giữ?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Tại sao nhà Lý lại giao các chức vụ quan trọng cho những người thân cận nắm giữ?

Bài làm:

Nhà Lý lại giao các chức vụ quan trọng cho những người thân cận nắm giữ vì:

Thứ nhất, lúc đó nền giáo dục chưa phát triển để có điều kiện tuyển lựa nhân tài.

Thứ hai, nhà Lý tự mình thành lập, nên cần tập trung quyền lực để xây dựng và củng cố chính quyền của mình.

=> Vì thế, nhà Lý giao những chức vụ quan trọng cho những người thân cận.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021