Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày diễn biến trận Chi Lăng – Xương Giang?

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 92 – sgk lịch sử 7

Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày diễn biến trận Chi Lăng – Xương Giang?

Bài làm:

Tóm tắt diễn biến trận Chi Lăng – Xương Giang:

 • 10/1427, 15 vạn viện binh từ Trung Quốc kéo vào nước ta. Chúng chi là 2 đạo:
  • Đạo 1: Do Liễu Thăng chỉ huy, chúng tiến từ Quảng Tây vào Lạng Sơn
  • Đạo 2: Do Mộc Thạnh chỉ huy, chúng tiến từ Vân Nam vào hà Giang
 • 8/10/ 1427 Liễu Thăng xuất quân, bị phục kích, bị giết ở Chi Lăng.
 • Lương Minh lên thay bị phục kích ở Cần Trạm.
 • Thôi Tụ cùng 5 vạn quân bị tiêu diệt và bị bắt sống tại Xương Giang.
 • Lê Lợi sai người đem chiến lợi phẩm ở Chi Lăng đến doanh trại Mộc Thạnh. Mộc Thạnh trông thấy, biết Liễu Thăng bại trận, y khiếp đảm, hạ lệnh rút quân chạy về nước.
 • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021