Có phải quân Minh kéo vào xâm lược nước ta là do nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần không? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 82 sgk Lịch sử 7

Có phải quân Minh kéo vào xâm lược nước ta là do nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần không? Vì sao?

Bài làm:

Không phải là do nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần mà quân Minh kéo vào xâm lược nước ta. Việc giúp nhà Trần khôi phục lại ngai vàng chỉ là mượn cơ để quân Minh thực hiện âm mưu xâm lược.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021