Đáp án đề 7 kiểm tra học kỳ 2 lịch sử 7

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 123456789101112
Đáp ánDACDABAADBAC

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: - Năm 1802, Nguyễn Ánh đặt niên hiệu Gia Long, chọn Phú Xuân (Huế) làm kinh đô.

- Chia nước thành 30 tỉnh và 1 Phủ trực thuộc.

- Năm 1815, ban hành luật Gia Long.

* Quân đội:

- Nhà nước quan tâm, củng cố.

* Đối ngoại:

- Thần phục nhà Thanh.

Câu 2: * Nguyễn Huệ lên ngôi trước khi kéo quân ra Bắc vì:

- Tạo sức mạnh đoàn kết của nhân dân cả nước.

- Khẳng định chủ quyền của dân tộc ta.

- Cho quân Thanh biết đất nước ta có chủ quyền, có Hoàng đế.

* Những cống hiến của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc.

- Lật đổ các tập đoàn phong kiến Nguyễn - Trịnh - Lê.

- Xoá bỏ sự chia cắt đất nước, đặt nền tảng thống nhất quốc gia.

- Đánh tan quân xâm lược Xiêm; Thanh bảo vệ độc lập dân tộc, lãnh thổ quốc gia.

Câu 3: So sánh sự giống nhau, khác nhau giữa luật pháp của thời Lý - Trần với thời Lê sơ

- Giống nhau:

+ Cả hai đều bảo vệ quyền lợi nhà vua và giai cấp thống trị

+ Bảo vệ trật tự xã hội và sản xuất nông nghiệp

- Khác nhau:

+ Luật pháp thời Lê Sơ hoàn chỉnh và có nhiều điểm tiến bộ hơn.

+ Bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa dân tộc, đặc biệt là bảo vệ quyền lợi của Phụ nữ.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021