Em có nhận xét gì về đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn ?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Câu 1: Trang 139 – sgk lịch sử 7

Em có nhận xét gì về đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn ?

Bài làm:

Dưới triều Nguyễn, nhân dân ta vô cùng cực khổ bởi:

  • Địa chủ, cường hào chiếm đoạt ruộng đất.
  • Nạn dịch bệnh, nạn đói hoành hành khắp nơi.
  • Bọn quan lại tham những, nhân dân sống trong cảnh áp bức bóc lột của quan lại, cường hào, tô thuế phu dịch nặng nề.
  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021