Nêu các chính sách đối nội của các vua thời Tần – Hán và tác động của những chính sách đó đối với xã hội phong kiến Trung Quốc?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Nêu các chính sách đối nội của các vua thời Tần – Hán và tác động của những chính sách đó đối với xã hội phong kiến Trung Quốc?

Bài làm:

Chính sách đối nội của các vua thời nhà Tần:

  • Chia ruộng đất thành các quận, huyện và trực tiếp cử quan lại đến cai trị.
  • Ban hành một chế độ đo lường và tiền tệ thống nhất cho cả nước.

Chính sách đối nội của các vua thời nhà Hán:

  • Xóa bỏ chế độ pháp luật hà khắc của nhà Tần
  • Giảm nhẹ tô thuế và sưu dịch cho nhân dân

=> Những chính sách đó đã khuyến khích họ nhận ruộng cày cấy và khai hoang, phát triển sản xuất nông nghiệp.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021