Em hãy nêu lên những đóng góp của Nguyễn Trãi qua nhận xét sau đây của vua Lê Thánh Tông?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Câu 1: Trang 102 – sgk lịch sử 7

Em hãy nêu lên những đóng góp của Nguyễn Trãi qua nhận xét sau đây của vua Lê Thánh Tông?

Bài làm:

Vua Lê Thánh Tông đã nhận xét Nguyễn Trãi là:

“Ức Trai đương lúc Thái Tổ mới sáng nghiệp theo về Lỗi Giang trong thì bàn kế hoạch ở nơi màn trướng, ngoài thì thảo các văn thư dụ hàng các thành. Văn chương tiên sinh làm vẻ vang cho đất nước, lại được vua tin, quý trọng”.

Qua lời nhận xét trên của vua Lê Thánh Tông, ta thấy được những đóng góp của Nguyễn Trãi:

  • Là một nhà chính trị quân sự tài ba, là danh nhân văn hóa thế giới.
  • Có nhiều tác phẩm có giá trị: Quân Trung Từ mệnh tập, Bình Ngô Đại Cáo…
  • Ông luôn nêu cao lòng nhân nghĩa, yêu nước và thương dân.
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021