Tại sao “mở cửa ải, thông chợ búa” thì công thương nghiệp được phát triển?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Câu 1: Trang 132 – sgk lịch sử 7

Tại sao “mở cửa ải, thông chợ búa” thì công thương nghiệp được phát triển?

Bài làm:

“mở cửa ải, thông chợ búa” thì công thương nghiệp được phát triển vì:

Mở cửa ải là để buôn bán, trao đổi hàng hóa với các nước.

Thông chợ búa để nhân dân trong nước trao đổi sản phẩm của mình làm ra, đáp ứng nhu cầu của cuộc sống.

Khi buôn bán trong và ngoài nước phát triển sẽ tạo điều kiện cho thủ công nghiệp phát triển (hàng hóa sản xuất ngày càng nhiều, chất lượng sản phẩm ngày càng cao). Thủ công nghiệp phát triển tạo điều kiện cho thương nghiệp phát triển.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021