Nhà Lý đã làm gì để củng cố quốc gia thống nhất?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Nhà Lý đã làm gì để củng cố quốc gia thống nhất?

Bài làm:

Để củng cố quốc gia thống nhất, nhà Lý đã:

  • Ban hành bộ luật hình thư
  • Xây dựng quân đội với hai bộ phận là cấm quân và quân địa phương.
  • Quan hệ bình đẳng với các nước láng giềng.
  • Thực hiện chính sách “ Ngụ binh ư nông”.
  • Gả công chúa, ban chức tước cho tù trưởng. Trấn áp tù trưởng nổi loạn.
  • Về đối ngoại: Quan hệ bình thường đối với Nhà Tống, dẹp tan các cuộc nổi loạn của Chăm Pa.
  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021