Nhà Nguyễn làm gì để lập lại chế độ phong kiến tập quyền?

  • 2 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Câu 1: Trang 136 – sgk lịch sử 7

Nhà Nguyễn làm gì để lập lại chế độ phong kiến tập quyền?

Bài làm:

Để lập lại chế độ phong kiến tập quyền, nhà Nguyễn đã:

  • Xây dựng bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế thống nhất ở kinh đô Phú Xuân. Vua trực tiếp điều hành mọi công việc hệ trọng từ trung ương đến địa phương.
  • Ban hành bộ Hoàng triều luật lệ (Luật Gia Long)
  • Chia nước làm 30 tỉnh và một phủ trực thuộc (Thừa Thiên)
  • Củng cố quân đội gồm nhiều binh chủng.
  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021