Tóm tắt những nét chính các chính sách của nhà Nguyễn về chính trị, đối ngoại, kinh tế, xã hội

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 142 – sgk lịch sử 7

Tóm tắt những nét chính các chính sách của nhà Nguyễn về chính trị, đối ngoại, kinh tế, xã hội

Bài làm:

Những nét chính các chính sách của nhà Nguyễn về chính trị, đối ngoại, kinh tế, xã hội:

Chính trị:

  • Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế (năm 1802), lập lại chế độ phong kiến tập quyền.
  • Chia cả nước thành 30 tỉnh và một phủ trực thuộc (Thừa Thiên).
  • Quân đội gồm nhiều binh chủng, xây thành trì và thiết lập hệ thống trạm ngựa dọc theo chiều dài đất nước.

Đối ngoại:

  • Thần phục nhà Thanh.
  • Đối với các nước phương Tây thì khước từ mọi tiếp xúc.

Kinh tế:

  • Nông nghiệp: chú trọng khai hoang, thi hành các biện pháp di dân lập ấp và đồn điền…
  • Công thương nghiệp: lập nhiều xưởng đúc tiền, đúc súng, đóng tàu.. Các nghề thủ công vẫn phát triển nhưng còn phân tán…

Xã hội:

  • Đời sống nhân dân cơ cực, nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra.
  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021