Em hãy vẽ bộ máy chính quyền ở Trung ương và địa phương thời Lý?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Em hãy vẽ bộ máy chính quyền ở Trung ương và địa phương thời Lý?

Bài làm:

Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021