Tại sao lại xảy ra “loạn 12 sứ quân”?

  • 1 Đánh giá

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 2: Tại sao lại xảy ra “loạn 12 sứ quân”?

Bài làm:

Năm 965, Ngô Xương Văn chết, triều đình rơi vào tình trạng hỗn loạn:

Cuộc tranh chấp giữa các thế lực cát cứ, thổ hào ở địa phương tiếp diễn trở lại. Bộ máy nhà nước không còn thống nhất từ trung ương đến địa phương. Trong lúc đó, 12 tướng lĩnh chiếm cứ các vùng địa phương đánh lẫn nhau.

=>Loạn 12 sứ quân.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021