Em hãy lập niên biểu các giai đoạn phát triển lịch sử của Ấn Độ?

  • 1 Đánh giá

HƯỚNG DÂN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Em hãy lập niên biểu các giai đoạn phát triển lịch sử của Ấn Độ?

Bài làm:

  • 2500 năm TCN - Hình thành vương quốc trên lưu vực sông Ấn
  • TỪ 1500 năm TCN đến thế kỉ III TC - Xuất hiện những thành thị trên lưu vực sông Hằng nước Ma – ga – đa ra đời.
  • Từ thế kỉ III TCN đến đầu thế kỉ IV - Ấn Độ bị chia cắt. Đầu thế kỉ IV mới được thống nhất.
  • Từ đầu thế kỉ IV đến đầu thế kỉ VI - Sự thống trị của vương triều Gúp – ta.
  • Thế kỉ XII đến thế kỉ XVI - Sự thống trị của vương triều hồi giáo Đê – li.
  • Đầu thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX - Sự thống trị của vương triều Ấn Độ Mô – gôn.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021