Tại sao văn học, khoa học, giáo dục thời Trần phát triển ?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 73 sgk Lịch sử 7 (Phần II)

Tại sao văn học, khoa học, giáo dục thời Trần phát triển ?

Bài làm:

Văn hóa, giáo dục, khoa học – kĩ thuật, nghệ thuật thời Trần phát triến đó là do sự quan tâm của nahf nước (có những chính sách đúng và biện pháp cụ thể),

Do kinh tế phát triển, xã hội ổn định.

Lòng tự hào, tự cường dân tộc được củng cố và nâng cao sau các cuộc chiến chống giặc ngoại xâm thắng lợi.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021