Đường lối ngoại giao của vua Quang Trung có ý nghĩa như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 132 – lịch sử 7

Đường lối ngoại giao của vua Quang Trung có ý nghĩa như thế nào?

Bài làm:

Đường lối ngoại giao của Quang Trung là:

  • Đối với nhà Thanh thì mềm dẻo nhưng kiên quyết
  • Tiêt diệt nội phản.

Ý nghĩa của đường lối này nhằm:

  • Tránh cho đất nước bị chia cắt, chiến tranh.
  • Bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ dân tộc, tạo sự hòa hiếu láng giềng với nhà Thanh.
  • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021