Chính sách cai trị của nhà Tống và nhà Nguyên có những điểm gì khác nhau?

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Chính sách cai trị của nhà Tống và nhà Nguyên có những điểm gì khác nhau?

Bài làm:

* Chính sách cai trị của nhà Tống và nhà Nguyên:

  • Chính sách cai trị của nhà Tống là xóa bỏ hoặc miễn giảm các thứ thuế và sưu dịch nặng nề của triều đại trước, mở mang các công trình thủy lợi, khuyến khích phát triển thủ công nghiệp…
  • Chính sách cai trị của nhà Nguyên là thi hành chính sách phân biệt, đối xử giữa các dân tộc, trong đó: Người Mông Cổ có địa vị cao nhất, hưởng mọi quyền lợi…Người Hán bị cấm đoán đủ thứ…

=> Sở dĩ có sự khác nhau đó là bởi vì: nhà Tống do người Trung Quốc lập nên họ thực hiện những chính sách nhằm củng cổ và phát triển đất nước, ổn định đời sống nhân dân. Còn nhà Nguyên được lập nên bởi sự xâm lược của người Mông Cổ, nên họ thực hiện những chính sách áp bức dân tộc hà khắc đối với nhân dân Trung Quốc.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021