Hốt Tất Liệt chủ trương xâm lược Cham-pa và Đại Việt nhằm mục đích gì ? Tại sao quân Nguyên đánh Cham-pa trước khi đánh Đại Việt ?

  • 1 Đánh giá

Phần II: Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên ( 1258)

Trả lời câu hỏi giữa bài phần II

Câu 1: Trang 58 – sgk lịch sử 7

Hốt Tất Liệt chủ trương xâm lược Cham-pa và Đại Việt nhằm mục đích gì ? Tại sao quân Nguyên đánh Cham-pa trước khi đánh Đại Việt ?

Bài làm:

Mục đích đánh Cham –pa và Đại Việt của Hốt Tất Liệt là để mở rộng phạm vi thống trị, đô hộ và thôn tính các nước khác.

Nhà Nguyên đánh Cham –pa trước là để phối hợp thực hiện kế hoạch “ gọng kìm” bao vây tiêu diệt quân ta (phía Bắc đánh xuống và phía Nam đánh lên), nhanh chóng đánh bại Đại Việt.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021