Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử gì ?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 93 – sgk lịch sử 7

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử gì ?

Bài làm:

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử:

  • Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi, kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh.
  • Đất nước sạch bóng quân xâm lược, giành lại được độc lập, tự chủ.
  • Mở ra thời kì phát triển mới của xã hội, đất nước, dân tộc Việt Nam – thời Lê sơ.
  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021