Bài 25: Phong trào Tây Sơn – Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh

 • 1 Đánh giá

Sau khi lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân Xiêm, đội quân Tây Sơn lại tiếp tục hành quân ra Bắc để lật đổ chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài. Bởi tại thời điểm đó, quân Trịnh rất kiêu căng, sách nhiễu khiến dân chúng rất căm giận. Và để tìm hiểu chi tiết quá trình lật đổ họ Trịnh, KhoaHoc mời các bạn cùng đến với bài học ngay dưới đây.

A. Kiến thức trọng tâm

III. Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh

1. Hạ thành Phú Xuân – Tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh

 • 1786 Nguyễn Huệ, Nguyễn Hữu Chính tiến quân đánh Phú Xuân
 • Quân Trịnh bạc nhược bị tiêu diệt nhanh chóng thừa thắng Nguyễn Huệ giải phóng toàn bộ Đàng Trong
 • Giữa năm 1786: Tiến quân ra Bắc (Đàng Ngoài) nêu danh nghĩa “ Phù Lê diệt Trịnh”.
 • Kết quả: Lật đổ họ Trịnh -> Tạo điều kiện cơ bản cho sự thống nhất đất nước.
 • Nguyên nhân:
  • Nhân dân căm ghét nhà Trịnh, ủng hộ Tây Sơn
  • Thế lực Tây Sơn đã mạnh.

2. Nguyễn Hữu Chính mưu phản – Nguyễn Huệ phục vụ Bắc Hà

 • Sau khi giúp vua Lê dẹp loạn ở Bắc Hà, Nguyễn Hữu Chỉnh có ý đồ làm phản.
 • Vù Văn Nhậm ra Bắc diệt Chinh. Nhậm có ý đồ riêng
 • Giữa năm 1788 Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc lật đổ chính quyền Trịnh Nguyễn.
 • Kết quả: Năm 1786 – 1788 Tây Sơn ba lần tiến quân ra Bắc lật đổ chính quyền Trịnh Nguyễn.
 • Ý nghĩa: Diệt quân Nguyễn ở Đàng Trong, lật đổ chính quyền Lê – Trịnh ở Đàng Ngoài đặt cơ sở thống nhất đất nước.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Câu 1: Trang 126 – sgk lịch sử 7

Hãy nêu những hoạt động của Nguyễn Huệ trong cuộc tiến công ra Bắc Hà lần thứ nhất (1786)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 127 – sgk lịch sử 7

Vì sao Nguyễn Huệ thu phục được Bắc Hà?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 127 – sgk lịch sử 7

Em hãy kể những hoạt động của Nguyễn Huệ ở Bắc Hà từ năm 1786 đến năm 1788

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 127 – sgk lịch sử 7

Quân Tây Sơn đã lật đổ chính quyền phong kiến Nguyễn, Trịnh và Lê như thế nào ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 127 – sgk lịch sử 7

Yếu tố nào giúp quân Tây Sơn lật đổ được chính quyền đó ?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 7 Bài 25: Phong trào Tây Sơn – Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh


 • 78 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021