Sự mục nát của chính quyền họ Nguyễn dẫn đến những hậu quả gì nông dân và các tầng lớp khác?

  • 1 Đánh giá

Câu hỏi: Trang 120 – sgk lịch sử 7

Sự mục nát của chính quyền họ Nguyễn dẫn đến những hậu quả gì nông dân và các tầng lớp khác?

Bài làm:

Nửa dau thế kỉ XVIII, chính quyền họ Nguyễn mục nát. Điều này đã gây nên những hậu quả nghiêm trọng đối với nhân dân cũng như các tầng lớp khác:

  • Đối với nông dân: Cuộc sống của nông dân nghèo ngày càng cơ cực, xự oán hận của các tầng lớp bị trị ngày một chồng chất, dẫn đến những cuộc nổi dậy.
  • Đối với tầng lớp khác: Thương nhân, thợ thủ công, đặc biệt là các dân tộc thiểu số cũng bất bình sâu sắc với chính quyền họ Nguyễn.
  • 34 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021