Lịch sử 7: Đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 1)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử 7 (Đề 1). Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt!

ĐỀ THI

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Ở Đàng trong chúa Nguyễn ra sức khai thác vùng Thuận - Quảng để:

A. lập làng, lập ấp phục vụ nhân dân.

B. khai hoang mở rộng vùng cai trị.

C. tăng cường thế lực của tầng lớp quan lại địa chủ với việc chiếm dụng nhiều đất đai.

D. củng cố cơ sở cát cứ.

Câu 2: Ở các thế kỷ XVI – XVII, tư tưởng, tôn giáo nào vẫn được chính quyền đề cao?

A. Nho giáo.

B. Phật giáo.

C. Đạo giáo.

D. Thiên chúa giáo.

Câu 3: Nơi Nguyễn Huệ đã chọn làm trận địa đánh quân xâm lược Xiêm là:

A. Sông Bạch Đằng

C. Rạch Gầm - Xoài Mút

B. Sông Như Nguyệt

D. Chi Lăng –Xương Giang.

Câu 4: Trong 5 ngày đêm, Quang Trung đã quét sạch bao nhiêu vạn quân Thanh?

A. 26 vạn.

B. 27 vạn.

C. 28 vạn.

D. 29 vạn.

Câu 5: Vua Quang Trung dùng chữ gì để làm chữ viết chính thức cho đất nước?

A. Chữ Hán.

B. Chữ Nôm.

C. Chữ Nôm và chữ Hán.

D. Chữ Quốc ngữ.

Câu 6: Để khôi phục nền kinh tế nông nghiệp, vua Quang Trung đã ban hành:

A. Chiếu khuyến khích kinh tế.

B. Chiếu phát triển đất nước.

C. Chiếu khuyến nông.

D. Chiếu lập học.

Câu 7: Năm 1815, nhà Nguyễn đã ban hành luật

A. Hồng Đức.

B. Gia Long.

C. Hình luật.

D. Hình thư.

Câu 8: Dưới thời Nguyễn, nước ta chia làm

A. 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc.

B. 32 tỉnh và một phủ trực thuộc.

C. 31 tỉnh và 1 phủ trực thuộc.

D. 33 tỉnh và 1 phủ trực thuộc.

Câu 9: Nối thời gian cột A với sự kiện cột B sao cho phù hợp.

Cột ACột BGhép nối
1. Hạ thành Quy NhơnA. Năm 1777.

1 với …

2. Lật đổ chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng TrongB. Năm 1773.

2 với …

3. Đánh tan quân xâm lược XiêmC. Năm 1789.

3 với …

4. Đánh tan quân xâm lược ThanhD. Năm 1785.

4 với …

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Vua Quang Trung đại phá quân Thanh (năm 1789) như thế nào?Vì sao Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp Tết Kỷ Dậu?

Câu 2: Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền như thế nào?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021