Xã hội phong kiến ở Trung Quốc đã được hình thành như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Xã hội phong kiến ở Trung Quốc đã được hình thành như thế nào?

Bài làm:

Sự xuất hiện của công cụ bằng sắt làm cho sản xuất phát triển đã tác động đến xã hội, làm cho xã hội thay đổi:

  • Giai cấp địa chủ chiếm nhiều ruộng đất.
  • Nông dân bị mất ruộng, trở nên nghèo túng, phải nhận ruộng của địa chủ để cày cấy gọi là nông dân lĩnh canh hay tá điền.
  • Khi nhận ruộng, nông dân phải nộp một phần hoa lợi cho địa chủ, gọi là địa tô. Quan hệ bóc lột bằng địa tô giữa địa chủ với nông dân lĩnh canh gọi là quan hệ sản xuất phong kiến. Xã hội phong kiến Trung Quốc đã được hình thành dần dần từ thế kỉ III TCN.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021